Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Friday, November 2, 2012

KATA LAMPAU (PRETERITE) ID DATI DO BOROS

Ditulis dalam BM supaya anak-anak muda Kadazandusun boleh mempelajari selok belok bahasa kita.
TAHUKAN ANDA DALAM BAHASA DUSUN ADA PRETERITE? (BENTUK KATA UNTUK MENGGAMBARKAN SESUATU YANG BERLAKU ATAU DILAKUKAN PADA MASA LAMPAU)

Beberapa bentuk sisipan dan imbuhan khas untuk menggambarkan sesuatu yang sudah berlaku.

i) -IN
ii) NOKO-/NAKA-
iii) NO-/NA-
iv) NO-/NA-...-ON/-AN
v) -IN..-AN


I) sisipan -IN..

Disisipkan ke dalam tengah-tengah kata untuk memperlihatkan bahawa perbuatan tu sudah berlalu atau sudah siap. Ia disisipkan pada KATA KERJA dan KATA NAMA

CONTOH kata kerja bersisipan -IN:

mINimboros = TELAH BERCAKAP (mimboros kalau sekarang.

mINongindungot=TELAH MENGOREK DUNGOT ( mongindungot kalau mahu cakap pasal sekarang)

mINomorumbak= telah memusnahkan (momorumbak kalau past tense)

Contoh lain:

sumINinding- was singing (kalau suminding tu ertinya singing yang sedang dilakukan)
sumininding oku-i was singing
suminding oku -i am singing

sumINakai-was riding (naik)...kalau sumINakai-was riding...

tumINayi'- was excreting(buang air besar) ....kalau tumayi'- is excreting

Contoh lain:

pINatai
bINoros
lINanggar
tINobok
tINimbak

Kata nama terbitan dari kata kerja

kINapamalahawan- sebab pemanggilan (sudah berlalu) kamapalahawan (sekarang)
kINawansayan- pembuatan/ penciptaan (sudah berlalu) kawansayaian
kINapatayon- kematian (yg sudah berlaku atau sudah lama berlaku)
kINapatayan- sebab seseorang itu meninggal (sudah berlalu dan sudah lama meninggal) kapatayan - sebab seseorang itu meninggal (baru meninggal)
KINopomolian-pembelian (yg sudah berlalu)
pINomolian-tempat dibeli (nonggo pinomolian nundoh?di mana ko beli tu)
pINogonuan-tempat didapatkannya barang tu ( nonggo pinogonuan nu lo? dari mana ko dapat itu?)


Mudah, bukan? Hanya perlu menambah -IN-


II) noko-/naka-

Kenapa ada noko? kenapa ada naka?? Kedua-duanya sama namun diwujudkan atas dasar PENYELERASAN VOKAL-VOKAL DALAM BAHASA DUSUN.

NOKORUBA itu tidak boleh disebut sebagai  "NAKARUBA" . Walaupun maksud difahami namun ia tidak selaras dengan sistem bunyi dalam bahasa dusun.
Begitu juga dengan NAKASAWIT  dan bukan NOKOSOWIT.

Hanya perlu menaruh noko-/naka- pada pangkal kata.

NOKOboros- sudah dicakap (nokoboros oku no)
NOKOpongindungot- sudah mengorek dungot (nokopongindungot no i taki )
NOKOpomorumbak-sudah memusnahkan (nokopomorumbak oku no sulap di Gontulak)
NAKAakan- sudah makan (nakaakan oku no) [BUKAN nokookon]
NAKASAMPIR -berselerakan
NOKOtolikud-ketinggalan

III) no-/na-

Kenapa ada no-? kenapa ada na-? Sama juga. Ingat, keselarasan vokal. Tidak boleh menggunakan NAHURAK. Bentuk yang betul ialah NOHURAK. Demikian juga NOPATAI (lihat keselarasan vokal antara o dan a). Bentuk yang betul ialah NAPATAI.


Contoh:

NOsungkok -terduduk panjang.
NApatai- meninggal
NAwandak-terbelah/terkoyak dua (kerana ditarik, dan lain-lain)
NOrumbak-musnah
NOboros-suda cakap

IV) NO-/NA-...-ON/-AN

NAbarasAN
NAbabasAN
NArasamAN
NAsadapAN
NApaasAN
NOsunudAN (kadangkala NO- boleh dipadankan dengan -AN di belakang)
NOpupusAN
NOotungAN


Yang menariknya mungkin sekidit atau tiada langsung padanan NA-...-ON.

v) ...-IN..-AN

bINarasAN-binarasan di yodu
sINunudAN
tINudukAN
sINimbarAN
tINongkiadANBa isai nopo i koopud do popotulid diti sinuratan ku om, mangai nopo. Kopogituduk-tuduk toko' kio...

Nontodonon/sumber: Pomusarahan ku sondiri

3 comments:

 1. apabila kata dasar itu mempunyai sama ada vokal i, o dan u dihadapan kata dasar maka mesti menggunakan imbuhan noko dan no.

  kalo kata dasar itu mempunyai vokal a, maka mesti menggunakan naka atau na.

  jika kata dasar itu mempunyai vokal campur, maka lihat vokal di hadapannya, i atau u atau o maka kena pakai noko atau no.

  ReplyDelete
 2. ada sy jumpa pasal imbuhan2 dlm BKD. ni boleh cek:

  http://www.scribd.com/doc/110581498/Mari-Belajar-Bahasa-kadazandusun-Imbuhan-awalan-Dalam-Bahasa-Kadazandusun-Standard

  ReplyDelete
 3. wow pounsikou....nga fokus nopo id suang do bohogian diti nga' "past tense"

  ReplyDelete