Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Friday, November 30, 2012

Kotoilinuhan

Patod boros diti kikomoyon do koboboroson di ongotoronong om tongoilaan ongolinuhud  kokomoi nuludan toilaan. Pipiro pomitanan kotoilinuhan miagal id siriba diti:

 1. Pomusorou noh tu kopoposionnu nopo nga uludon do pomusarahan.
 2. Tongotoilaan nopo nga tambalut gisom tingkapatai.
 3. Pinandai toi tongotoilaan nopo nga kapanahak do koinsonongan nga nung kaansau pomogunaan nga kaansau nogi id pomogunan.
 4. Awu ko kopomonsoi do koumbalan nga kobontol koh dii.
 5. Ginoris do tinan nopo nga okon ko mantad do kowoyo-woyoon do tinan nga mantad do angkab.
 6. Ingaa guno do koilo di ahal totopot nung awu koh katanud.
 7. Tulun di koingkokot id kopoposion nopo nga tulun di atalang kokitanai do dimpoton dau.
 8. Haro poh tadau do suab nga awu noilaan nung montok dati ko isai poh. Sosorohon noh do tumoguang di tadau dumontol (do abantalan).
 9. Iri obintutur nopo nga okunon di ponongkilawan ot koboboroso dau.
 10. Timpu rumikot bolion do baino.
 11. Moninikid di nosusu nopo nga natanaman noh do kopoposion di tosonong. Nga awu sumuni iti nung awu siramon do kobulunan.
 12. Daamot do poimpasi om monoluod noh sundung do ingaa mangarayou dia.
 13. Kada tokou pokoro-koroo iri tongosonong sundung do ngingis no toomod.
 14. Tulun tosonong do puharaan nopo nga iri momuruan
 15. Insan koh do aratu kada nodi i'insan poh do aratu.
 16. Isai nopo ii mananom nga iri nodi mongomot.
 17. Laang di soriong tumimpuun do laang di kumoiso.
 18. Timpuunon nopo do kayu nga linso om timpuunon nopo do manuk nga tontolu.
 19. Oontok koh nopo do kobolingkahangan nga posogit-sogiton noh ginawo.
 20. Sumimpang do salaang, kaansau do sontoun pamanahon.
 21. Kopuriman do olunggui nopo nga timpuunon do popomogot do kopoposionnu.
 22. Tongotoilaan aanu mantad do dila di obinguhot om tutok di gompusorou.
 23. Iya no sosongulun do popotunud di tinan nu.
 24. Tongoulun nopo nga obinlansan do ogumu nga okuri ii wonsoion dau.
 25. Tulun di kitoilaan nopo nga otudukan mantad di ponongkilawan dau.
 26. Hinonggo koh do poingkakat, hiri noh timpuunonnu do mingkakat om lihuai noh ii nakatalib.
 27. Nung atagakan koh do oinsanan, soroho noh do haro po iso timpu tabantalan ii poingiggitnu.
 28. Isai ii awu nokoumbal do tongopoit nga awu nogi kotutun do tongoomis.
 29. Nosusu yati miampai do duo tolingo mongoi do rongohon dati id gibang om id wanan, kaanu noh daa do momili di tongosonong mantad di ososonong.
 30. Otumbayaan oku do suab nopo nga awu nodi koposimban di nangawayaan di baino nga baino koponimban di awayaan do suab.
Okon ko ilo-ilo noh ilo nga ruhangan kawagu do suai tadau.

"Apapru do mambasa, mumu-gumu toilaan."


Komoiboros (Dusun - Malayu)
 • ponongkilawan - musuh
 • puharaan - nasihatkan
 • i'insan - sekali-kali

Friday, November 2, 2012

KATA LAMPAU (PRETERITE) ID DATI DO BOROS

Ditulis dalam BM supaya anak-anak muda Kadazandusun boleh mempelajari selok belok bahasa kita.
TAHUKAN ANDA DALAM BAHASA DUSUN ADA PRETERITE? (BENTUK KATA UNTUK MENGGAMBARKAN SESUATU YANG BERLAKU ATAU DILAKUKAN PADA MASA LAMPAU)

Beberapa bentuk sisipan dan imbuhan khas untuk menggambarkan sesuatu yang sudah berlaku.

i) -IN
ii) NOKO-/NAKA-
iii) NO-/NA-
iv) NO-/NA-...-ON/-AN
v) -IN..-AN


I) sisipan -IN..

Disisipkan ke dalam tengah-tengah kata untuk memperlihatkan bahawa perbuatan tu sudah berlalu atau sudah siap. Ia disisipkan pada KATA KERJA dan KATA NAMA

CONTOH kata kerja bersisipan -IN:

mINimboros = TELAH BERCAKAP (mimboros kalau sekarang.

mINongindungot=TELAH MENGOREK DUNGOT ( mongindungot kalau mahu cakap pasal sekarang)

mINomorumbak= telah memusnahkan (momorumbak kalau past tense)

Contoh lain:

sumINinding- was singing (kalau suminding tu ertinya singing yang sedang dilakukan)
sumininding oku-i was singing
suminding oku -i am singing

sumINakai-was riding (naik)...kalau sumINakai-was riding...

tumINayi'- was excreting(buang air besar) ....kalau tumayi'- is excreting

Contoh lain:

pINatai
bINoros
lINanggar
tINobok
tINimbak

Kata nama terbitan dari kata kerja

kINapamalahawan- sebab pemanggilan (sudah berlalu) kamapalahawan (sekarang)
kINawansayan- pembuatan/ penciptaan (sudah berlalu) kawansayaian
kINapatayon- kematian (yg sudah berlaku atau sudah lama berlaku)
kINapatayan- sebab seseorang itu meninggal (sudah berlalu dan sudah lama meninggal) kapatayan - sebab seseorang itu meninggal (baru meninggal)
KINopomolian-pembelian (yg sudah berlalu)
pINomolian-tempat dibeli (nonggo pinomolian nundoh?di mana ko beli tu)
pINogonuan-tempat didapatkannya barang tu ( nonggo pinogonuan nu lo? dari mana ko dapat itu?)


Mudah, bukan? Hanya perlu menambah -IN-


II) noko-/naka-

Kenapa ada noko? kenapa ada naka?? Kedua-duanya sama namun diwujudkan atas dasar PENYELERASAN VOKAL-VOKAL DALAM BAHASA DUSUN.

NOKORUBA itu tidak boleh disebut sebagai  "NAKARUBA" . Walaupun maksud difahami namun ia tidak selaras dengan sistem bunyi dalam bahasa dusun.
Begitu juga dengan NAKASAWIT  dan bukan NOKOSOWIT.

Hanya perlu menaruh noko-/naka- pada pangkal kata.

NOKOboros- sudah dicakap (nokoboros oku no)
NOKOpongindungot- sudah mengorek dungot (nokopongindungot no i taki )
NOKOpomorumbak-sudah memusnahkan (nokopomorumbak oku no sulap di Gontulak)
NAKAakan- sudah makan (nakaakan oku no) [BUKAN nokookon]
NAKASAMPIR -berselerakan
NOKOtolikud-ketinggalan

III) no-/na-

Kenapa ada no-? kenapa ada na-? Sama juga. Ingat, keselarasan vokal. Tidak boleh menggunakan NAHURAK. Bentuk yang betul ialah NOHURAK. Demikian juga NOPATAI (lihat keselarasan vokal antara o dan a). Bentuk yang betul ialah NAPATAI.


Contoh:

NOsungkok -terduduk panjang.
NApatai- meninggal
NAwandak-terbelah/terkoyak dua (kerana ditarik, dan lain-lain)
NOrumbak-musnah
NOboros-suda cakap

IV) NO-/NA-...-ON/-AN

NAbarasAN
NAbabasAN
NArasamAN
NAsadapAN
NApaasAN
NOsunudAN (kadangkala NO- boleh dipadankan dengan -AN di belakang)
NOpupusAN
NOotungAN


Yang menariknya mungkin sekidit atau tiada langsung padanan NA-...-ON.

v) ...-IN..-AN

bINarasAN-binarasan di yodu
sINunudAN
tINudukAN
sINimbarAN
tINongkiadANBa isai nopo i koopud do popotulid diti sinuratan ku om, mangai nopo. Kopogituduk-tuduk toko' kio...

Nontodonon/sumber: Pomusarahan ku sondiri

BOROS PONUGKU (Imbuhan) ID DATI DO BOROS

Tobpinai kou ngawi, iti no komoyon do koimayaan do kakayao' toi ko' kogumuo' do boros ponugku (imbuhan) id dati do boros. Mogisuaian o bansa' dot imbuhan (boros ponugku). Komoyon nopo diti nga , suai boros ponugku om suai nogindo o pamakayan dau tumanud do pongungulud dot ayat di posuraton. Slot ini juga ditujukan khas buat mereka yang tidak seberapa tahu akan selok-belok pembinaan ayat yang gramatis dalam Bahasa Dusun atau Kadazan.
1. ratu, -- jatuh (kata dasar)
2. aratu, -- terjatuh (aratu i kontungan
3. angaratu, terjatuh [jumlah yang banyak] (angaratu i rangalau)
4. karatu, -- boleh terjatuh (au karatu ilo tua do lampun sundung piya ologod o sarup)
5. naratu, -- sudah terjatuh (naratu i buuk ku)
6. nangaratu, -- sudah terjatuh [banyak] (nangaratu ngai ilo buuk mantad poiyanan dau)
7. orotuan, -- dijatuhi (au oku kobulun moi somok hirid guwas do lampun, modosi oku do orotuan do lampun)
8. ongorotuan, -- dijatuhi [banyak] (ongorotuan i sangaratu-ratu)
9. norotuan,--telah dijatuhi [satu atau sedikit] (A: nokuro tu napatai ilo tasu? B: norotuan do ratu/lampun)
10. nongorotuan,-- telah dijatuhi [banyak] (adala no kopio kalalansit dilo mangga tu nongorotuan do bata)
11. korotuai,-- sebaik sahaja terjatuh itu _________ (korotuai nopo ilo lampun om, sikapai no moi panganu dilo)
12. rumatu (sedang terjatuh) /ruminatu (sedang terjatuh [sudah berlalu]), rumatu i piasau..(penutur harus nampak kejadian di mana kelapa itu jatuh) ruminatu i piasau (penutur menceritakan bahawa dia memang nampak itu kepala jatu)
13. korotuan-- kejatuhan (korotuan do tolig tagayo do China) - keruntuhan tembok besar china yang baru berlaku
14. kinorotuan, -- kejatuhan [sudah berlalu] (kinorotuan do tolig tagayo do China) - keruntuhan besar china yang sudah lama berlaku
15. paparatu- menyebabkan benda/sesuatu itu jatuh [lazimnya secara sengaja] (A: nunu dii maan nu lo? B: paparatu pakayan mantad posisidangan/pakayadan di sombol dahai A:haha ogulot ko no gia)
16. pinaparatu - telah menyebabkan benda/sesuatu itu jatuh [lazimnya secara sengaja] (isai pinaparatu dilo rasuk ku ngawi mantad pakayadan? bobogon ku moti lo!)
17. kopomorotuan - sebab menjatuhkan sesuatu (kopomorotuan ku nopo dilo sangkir nga adalaan no kopio o kalalasu dau)
18. kinopomorotuan - sebab menjatuhkan sesuatu [sudah berlalu] (kinopomorotuan ku nopo dilo pakayan nu nga' au osonong o poninidang nu om au oulud!)
19. pinaratu - telah menjatuhkan [dalam ayat pasif] (pinaratu dau i sangkir mantad id sawat om ababak dii i sangkir)
20. pinorotuan - telah dijatuhkan/menjatuhkan, bergantung kepada konteks ayat i)pinorotuan ku iyau do hukunan= aku TELAH menjatuhinya hukuman. ii)pinorotuan oku dau do hukuman= aku TELAH dijatuhinya hukuman)
21. porotuon- kasi jatuh ( porotuon ku ma i sangkir)
22. porotuan- dijatuhkan/menjatuhkan, bergantung kepada konteks ayat ( porotuan ku iyau DO hukuman = aku menjatuhkan dia hukuman) - dalam konteks ini, kata DO boleh dimaksudkan sebagai "dengan"... (porotuan oku dau do hukuman)- dalam konteks ini, ia bermaksud aku dijatuhkannya hukuman, frasa "ku iyau" dan "oku dau" boleh mengubah maksud ayat ini tanpa mengubah bentuk kata "porotuan")
23. pamamaratu- cara seseorang itu menjatuhkannya (au kababak i sangkir tu au asawat o pamamaratu di Yongkor di sangkir)
24. mamaratu - menjatuhkan [lazimnya bertujuan/bersebab dan tidak seperti "paparatu"] (mamaratu do gambar di poinggiwis)
25. minamaratu -telah menjatuhkan [lazimnya bertujuan/bersebab dan tidak seperti "pinaparatu"] (minamaratu do gambar di poinggiwis)
26. pamaratu - menjatuhkan (dua makna 1. bentuk kata seruan sekiranya kata "kada" hadir di depannya lalu menjadi ayat KADA PAMARATU DI SANGKIR yang bermakna JANGAN JATUHKAN CAWAN ITU [selalunya mula dari huruf "P" misalnya 'kada ponigup', 'kada poginum', 'kada pimbolotok', dan lain-lain] ; 2. benda yang digunakan untuk menjatukan sesuatu seperti dalam "mamaratu". Siit o pamaratu ku di worung = Galah yang aku gunakan untuk menjatuhkan buah limau)
27. gamparamatu - tukang penjatuh (tukang kasi jatuh;orang yang bertugas dalam menjatuhkan sesuatu)
28. sipamaratu - ingin menjatuhkan (sipamaratu oku daa di kasut nu)
29. kararatu - baru sj jatuh (kararatu nopo i rangalau om, puhuon nopo)
30. obingratu - mudah terjatuh (au ogirot o pongongogos di Wellie dilo tanglung, om obingratu dii i tanglung)
31. sangratu-ratu, -- berjatuh-jatuhan (songkuro daa sinonong nung sangratu-ratu dilo rangalau mantad guas om au dii minog dot indokodon)
32. sopiratu-ratu, - saling menjatuhkan [dua atau lebih namun kurang ramai] (kada tokou sopiratu-ratu tu haro moti oulakan)
33. mogiratu-ratu/mogiraaratu (penggandaan separa), - saling menjatuhkan [ramai orang] (mogiratu-ratu nopo o tangaanak do manganu gula-gula)
34. kopogiratu-ratu/kopogiraaratu(penggandaan separa) - saling menjatuhkan (kopogiratu-ratu kou no= saling jatuh-menjatuhkanlah kamu)- salah satu daripada bentuk kata kerja seruan dalam bahasa Dusun
35. pogiratu-ratu = kada kou pogiratu-ratu! (kata seruan untuk melarang orang-orang yang saling jatuh-menjatuhkan)
36. dongkorotuan, -sudah tiba untuk jatuh/jatuh sendiri [Cthnya musim durian] (A: nokuro tu naratu ilo tua lampun? B: Dongkorotuan no matu lo)
37. dongkorotuai, -baru sahaja sudah tiba untuk jatuh/jatuh [Cthnya musim durian] (A: nokuro tu naratu ilo tua lampun? B: Dongkorotuai no matu lo)
38. songkorotuan, - menjatuhkan di mana-mana sahaja secara rambang (A: poingkuro gia do mananom do lado? B: Songkorotuan nopo do linsou dau hiri dumoh om kosuni indo kasari)
39. songkorotuai, - menjatuhkan di mana-mana sahaja secara rambang [untuk kata seruan] (kada songkorotuai dilo mangga', kalantit ma ri)
40. matu-ratu - berjatuhan [tidak berhenti] (matu ratu nopo i salji do sumondot hiri'd tana')
Haro nopo it au kopio pointunud toi ko' pointulid om, mangai nopo potulido kio. Kanou tokou mogituduk-tuduk do momoruhang toilaan tokou id boros tokou.
41. mokiratu - minta dijatuhkan oleh seseorang (kada ongoi hiti sinuku nung au ko mokiratu ko doho)
42. pororotuan - tempat menjatuhkan sesuatu
43. motiratu - hampir jatuh

Sumber/Nontodonon: Pinogibaabarasan maya do liwang do "facebook" om kogumuan nopo nga mantad do pomusarahan ku sondiri.