Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Monday, May 6, 2013

Kootusan Pomilian Tagayo Pogun Sabah

N01: BANGGI: 9,861
1. Datu Mohd Arifin Abd Salam (STAR): 479
2. Abd Mijul Bin Unani (BN): 4,293
3. Mursalim Bin Tanjul (Bebas): 642
4. Jae-ly Bin Madong (SAPP):533
5. Datu Abd Razak Abd Salam (PKR): 1,054
Kinosoguluonon: 3,239
Undi Norumbak: 256
Minongundi: 7,257
(2008:ABD MIJUL UNAINI: BN: Kinosoguluonon: 2,024)

N02: TANJONG KAPOR: 22,476
1. Zainal Bin Nasiruddin (BERSAMA): 363
2. Datuk Teo Chee Kang (BN): 8,890
3. Tsen Heng Chong @ Peter (SAPP): 500
4. Alexander Anthony (Bebas): 35
5. Chin Chong Kui @ William (PKR): 6,905
6. Hendiri @ Hendry Minar (STAR): 273
Kinosoguluonon: 1,985
Undi Norumbak: 398
Minongundi: 17,402
(2008: DATUK TEO CHEE KANG: BN: Kinosoguluonon: 3,619)

N03: PITAS: 14,912
1. Johnas @ Onis Bin Plut (SAPP): 232
2. Awang Latip Bin Abdul Salam (KITA): 138
3. Maklln Bin Masiau (STAR): 3,111
4. Datuk Bolkiah Bin Ismail (BN): 6,934
5.Dausiah Blnti Ouack @ Paraman (PAS): 976
Kinosoguluonon: 3,823
Undi Norumbak: 354
Minongundi: 1 11,857
(2008: BOLKIAH ISMAIL: BN: Kinosoguluonon; 3,848)

N04: MATUNGGONG: 19,977
1. Sarapin Bin M.-2'qana (BN): 6,627
2. Richard Bin Jiun (SAPP): 367
3. Marunsai Bin Dawai (STAR): 1,536
4. Jolani Bin Hamdan (PKR): 6,947
5. Jolius Bin Kinosoguluononawai (Bebas): 54
Kinosoguluonon: 320
Undi Norumbak: 370
Minongundi: 15,908
(2008: SARAPIN MAGANA: BN: Kinosoguluonon: 2,982)

N05: TANDEK: 22,220
1. Lasiah Barantlng @ Anita (BN): , 9,399
2. Anthony Mondiau (PKR): 4,124
3. Jobon Jonoun (STAR): 2,668
4. Yapolai Bin Kundapit @ Henry (SAPP): 380
Kinosoguluonon: 5,275
Undi Norumbak: 599
Minongundi: 17,216
(2008: BAHANTING @ ANITA: BN; Kinosoguluonon: 2,237)

N06: TEMPASUK: 16,866
1. Abdul Malik Bin Mohod (SAPP): 319
2. Laiman Bin lkin (PAS): 3,285
3. Suwah Bin Buloh @ Bulloh (STAR): 1,769
4. Datuk Musbah Bin Jambli (BN): 8,495
Kinosoguluonon: 5,210
Undi Norumbak: 325
Minongundi: 14,222
(2008: DATUK MUSBAH JAMBLI: BN: Kinosoguluonon: 2,432)

N07: KADAMAIAN: 15,903
1. Ukoh @ Jeremy Malajad (PKR): 5,877
2. Rubbin Bin Guribeh (STAR): 1,877
3. Timbon @ Herbert Bin Langaden (BN): 4,988
4. Peter Merajin @ Peter Marazing (SAPP): 547
Kinosoguluonon: 889
Undi Norumbak: 301
Minongundi: 13,845
(2008: HERBERT LAGADAN: BN: Kinosoguluonon: 2,473)

N08: USUKAN: 18,698
1. Datuk Md Salleh Md Said (BN): 10,879
2. Bakhruddin Bin Ismail (STAR): 285
3. Mustapha @ Mohd Yunus Sakmud (PKR): 4,067
Kinosoguluonon: 6,812
Undi Norumbak: 372
Minongundi: 15,635
(2008: DATUK JAPLIN AKIM : BN: Kinosoguluonon: 4,023)

N09: TAMPARULI: 17,265
1. Mojilip Bumburing @ Wilfred (PKR): 6,862
2. Linggu @ Edward Bin Bukut (STAR): 589
3. Stephan Bin Gaimin (SAPP): 185
4. James Ongkili Jr. (Bebas); 126
5. Datuk Jahid Jahim (BN): 6,479
Kinosoguluonon: 383
Undi Norumbak:: 187
Minongundi: 14,469
(2008: DATUK JAHID JAHIIVI: BN: Kinosoguluonon: 2,743)

N10: SULAMAN: 19,587
1. Datuk Hajiji Bin Haji Noor (BN): 13,065
2. David Bin Orok (STAR): 225
3. Ariftin Bin Harith (Bebas): 66
4. Ghulabdin Bin Enjih (PKR): 2,624
5. Ali Akbar Bin Kawi (Bebas): 615
Kinosoguluonon: 10,441
Undi Norumbak: 449
Minongundi: 17,066
(2008: DATUK HAJIJI NOOR: BN: Kinosoguluonon: 5,456)

N11: KIULU: 11,424
1. Flhodes Bin Panilau (PKR): 3,701
2. Datuk Joniston Bangkuai (BN): 3,745
3. Tihdil Bin Gonsobil (SAPP): 129
4. John Bm Hussein (Bebas): 517
5. Terence Sinti (STAF1): 1,025
Kinosoguluonon: 44
Undi Norumbak: 171
Minongundi: 9,379
(2008: LOVIS RAMPAS: BN: Kinosoguluonon: 1,266)N12: KARAMBUNAI: 28,971
1. Ag. Maidin Bin Ag. Apong (Bebas): 171
2. Datuk Jainab Ahmad (BN): 14,074
3. Muali Bin Aching (PKR): 5,542
4. Aziz Bin Ibrahim (SAPP): 1,977
5. Rano Bin Susulan (Bebas): 916
Kinosoguluonon: 8,532
Undi Norumbak: 661
Minongundi: 23,341
(2008: DATUK JAINAB AHMAD: BN:‘Kinosoguluonon: 3,018)

N13: INANAM: SABAH: 24,403
1. Roland Chia Ming Shen (PKR): 8,926
2. Enchin Bin Kinosoguluononimbun @ Eric (SAPP): 5,003
3. Joseph Bin Paulus Lantip (BN): 5,724
Kinosoguluonon: 3,202
Undi Norumbak: 421
Minongundi: 20,106
(2008: DATUK JOHNNY GOH BN: Kinosoguluonon: 1,686)

N14: LIKAS: 15,294
1. Datuk Yong Tack Lee (SAPP): 1,487
2. Wong Hong Jun (DAP): 7,746
3. Ho Cheong Tshun (STAR); 155
4. Chin Shu Ying (BN); 2,094
Kinosoguluonon: 5,652
Undi Norumbak: 99
Minongundi: 11,596
(2008: DATUK LIEW TECK CHAN: BN: Kinosoguluonon: 862)

N15: API API: 15,103
1. Liew Chin Jin (PKR): 5,853
2. Marcel Jude A/L Ms Joseph (Bebas): 14
3. Felix Chong Kat Fah (STAR); 152
4. Datuk Yee Moh Chai (BN): 5,058
5. Wong Yit Ming (SAPP): 713
Kinosoguluonon: 795
Undi Norumbak: 309
Minongundi: 12,110
(2008: DATUK YEE MOH CHAI: BN: Kinosoguluonon: 174)

N16: LUYANG: 20,119
1. Jairey Bin Jomion (STAR): 259
2. Hiew King Cheu (DAP): 11,213
3. Shim Tshin Nyuk @ Agnes Shim (BN): 2,537
4. Chia Chui Ket (SAPP): 1,694
Kinosoguluonon: 8,676
Undi Norumbak: 110
Minongundi: 15,847
(2008: CHIA CHUI KET: BN: Kinosoguluonon: 1,502)

N17: TANJONG ARU: 21,973
1. Yong We Kong (SAPP): 1,333
2. Datuk Yong Oui Fah (BN): 9,099
3. Hamid Bin Ismail (PAS): 5,409
4. Salleh Bin Tiasi @ Tiaseh (STAR): 750
Maiority: 3,690
Undi Norumbak: 458
Minongundi: 17,053
(2008: DATUK YONG OUI FAH: BN: Kinosoguluonon: 2,960)

N18: PETAGAS: 15,517
1. Awang Ahmad Sah (STAR): 1,111
2. Datuk Yahyah @ Yahya Hussin (BN): 8,504
3. Mat Yunin @ Mohd Yunin Atin (PKR): 2,851
Kinosoguluonon: 5,653
Undi Norumbak: 267
Minongundi; 12,884
(2008: DATUK YAHYAH @ YAHYA BIN HUSSIN @
AG, HUSIN: BN: Kinosoguluonon: 3,568)

N19: KAPAYAN: 26,767
1. Edward Kh00 Keck Hai (BN): 5,733
2. Phillip Among Daniel (STAR): 720
3. Dr Edwin @ Jack Bosi (DAP): 13,020
4. Chong Pit Fah (SAPP): 2,030
Kinosoguluonon: 7,287
Undi Norumbak: 216
Minongundi: 22,032
(2008: EDWARD KHOO KEOK HAI: BN: Kinosoguluonon: 2,062)

N20: MOYOG: 17,556
1. Terrence Alon Siambun (PKR): 7,462
2. Bernard Lawrence Solibun (STAR): 603
3. Danim @ Aloysius Siap (SAPP): 779
4. Datuk Philip Lasimbang (BN): 5,780
Kinosoguluonon: 1,682
Undi Norumbak: 204
Minongundi: 14,849
(2008: DONALD MOJUNTIN: BN: Kinosoguluonon: 2,685)

N21: KAWANG: 19,901
1, Kefli @ Dzulkefli Bin Safar (PKR): 3,401
2. Edward Dagul (SAPP): 906
3. Akop Bin Damsah @ Yakup (STAR): 248
4. Datuk Gulamhaidar Yusof Khan (BN): 12,301
Kinosoguluonon: 8,900
Undi Norumbak: 237
Minongundi: 17,128
(2008: DATUK GULAMHAIDAR @ YUSOF KHAN
BAHADAR: BN: Kinosoguluonon: 6,066)

N22: PANTAI MANIS: 18,870
1. Datuk Abdul Rahim Ismail (BN): 9,639
2. Noraizal Bin Mohd Noor (SAPP): 403
3. Fred Bin Gabriel (PKR): 5,230
4. Baharuddln Nayan (STAR): 603
Kinosoguluonon: 4,409
Undi Norumbak: 239
Minongundi: 16,134
(2008: DATUK ABD RAHIM ISMAIL: BN: Kinosoguluonon: 2,862)

N23: BONGAWAN: 14,851
1. Awang Talip Awang Bagul (SAPP): 335
2. Mohamad Alamin (BN): 7,443
3. Tan Sri Ibrahim Bin Menudin (PKR): 4,051
4. Assim @ Hassim Bin Matali (STAR): 321
5. AK Aliuddin Pg Mohd Tahir (Bebas): 455
Kinosoguluonon: 3,392
Undi Norumbak: 261
Minongundi: 12,893
(2008: DATUK KARIM BIN BUJANG: BN: Kinosoguluonon: 5,730)

N24: MEMBAKUT: 11,777
1. Datuk Mohd Arifin Mohd Arif (BN): 6,547
2. Narawi @ Sinar Bin Ahmad (PKR): 3,037
3. Banjimin Ondoi (SAPP): 300
4. Jaapar Bin Ag Gador (STAR): 139
Maiority: 3,510
Undi Norumbak: 237
Minongundi: 10,280
(2008: DATUK MOHD ARIFIN : BN: Kinosoguluonon: 3,499)


N25: KLIAS: 15,338
1. Mohd Sanusi Bin Taripin (SAPP): 182
2. Aliapa Bin Osman (STAR): 71
3. Datuk Lajim Bin Ukin (PKR): 6,324
4. Isnin Bin Aliasnih @ Liasnih (BN): 6,145
Kinosoguluononor: 179
Undi Norumbak: 342
Minongundi: 342 · .
(2008: DATUK AZIZAH MOHD DUN: BN: Kinosoguluonon: 2,413)

N26: KUALA PENYU: 14,759
1. Jusbian Bin Kenneth (Bebas): 44
2. Limus Bin Jury (BN): 7,311
3. Johan_@ O.T. Gheni (PKR): 5,038
4. Ining Sinten @ Alexander Sintin (STAR): . 154
5. Haji Md. Tejuddin Hj. Md. Welli (Bebas): 92
Kinosoguluonon: 2,273
Undi Norumbak: 250
Minongundi: 12,915
(2008: TEO MAU SING: BN: Kinosoguluonon: 257)

N27: LUMADAN: 13,777
1. Abdul Rahman Md Yakub (PKR): 2,303
2. Jamain Bin Sarudin (SAPP): 143
3. Fiapahi Bin Edris (Bebas): 2,476
4. Datuk Kamarlin Bin Ombi (BN): 6,338
5. Saudi Bin Suhaili (Bebas): 69
6. Mohd Jaafar Bin Ibrahim (STAR): 147
Kinosoguluonon: 3,862
Undi Norumbak: 246
Minongundi: 11,761
(2008: DATUK KAMARLIN OMBI: BN: Kinosoguluonon: 3,297)

N28: SINDUMIN: 15,400
1. Harunsah Bin Ibrahim (PKR): 3,701.
2. Samion @ Fred Samion Sakai (STAR): 165
3. Amda @ Hamdi Bin Sidik (SAPP): 357
4. Ahmad Bin Bujang (BN): 8,024
Kinosoguluonon: 4,323
Undi Norumbak: 340
Minongundi: 20
(2008: AHMAD BUJANG: BN: Kinosoguluonon: 1,904)

N29: KUNDASANG: 13,322
1. Jain Sauting (STAR): 1,117
2. Cleftus Stephen Spine (Bebas): 87
3. Satiol Bin Indong (PKR): 2,231
4. Joachim Gunsalam (BN): 4,206
5. Japiril Bin Suhaimin (SAPP): 2,102
6. Sam Bin Hondou (Bebas): 288
Kinosoguluonon: 1,975
Undi Norumbak: 264
Minongundi: 10,806.
(2008: JOACHIM GUNSALAM: BN: Kinosoguluonon: 1,806)


N30: KARANAAN: 12,456
1. Datuk Masidi Bin Manjun @ Masdi (BN): 6,292
2. Jalibin Bin Paidi (STAR): 1,067
3. Mat Jaili Bin Samat (Bebas): 31
4. Muhiddin @ Mohd Anas Yusin (PKR): 2,792
Kinosoguluonon: 3,500
Undi Norumbak: 171
Minongundi: 10,353
(2008: DATUK MASIDI MANJUN BN: Kinosoguluonon: 5,116)


N31: PAGINATAN: 13,275
1. Yazid Bin Sahjinan (Bebas): : 154
2. Datuk Siringan Gubat @ Aliance (BN): 5,142
3. Amru Bin Abd Kadir (PKR): 4,163
4. Feddrin Tuliang @ Tuling (STAR): 1,139
Kinosoguluonon: 979
Undi Norumbak: 174
Minongundi: 10,798
(2008: DATUK EWON EBIN: BN: Kinosoguluonon: 3,457) A

N32: TAMBUNAN: 13,757
1. Joseph Pairin Kitingan (BN): 5,586
2. Justin Bin Yonsoding (Bebas): 591
3. Francis Koh Kui Tze (Bebas): . 63
4. Nestor Bin Joannes (STAR): 3,507
5. Wilfred Win Bin Ponii (PKR): 1,744
Maiority: 2,079
Undi Norumbak: 192
Minongundi: 11,703
(2008; JOSEPH PAIRIN KITINGAN: BN: Kinosoguluonon: 2,781)

N33: BINGKOR: 15,878
1. Ahmad Shah Tambakau (PKR): 2,368
2. Geoffrey Kitingan (STAR): 5,350
3. Kennedy Jie John @ Kenn (BN); 4,894
4. Ricky @ Roland Sedomon (Bebas): 111
Kinosoguluonon: 456
Undi Norumbak: 135
Minongundi: 12,922
(2008: JUSTIN GUKA: BN; Kinosoguluonon: 171)

N34: LIAWAN: 14,056
1.Datuk Sairin Karno (BN): 5,383
2. Nicholas James Guntobon (STAR): 2,067
3.NusIeh Bin Madarak (Bebas): 18
4. Paukat Yadlloh @ Jaharl Tahlr (SAPP): 236
5. Paul Bunsu Gitang (PKR): 3,631
Malorlty: 1,752
Undi Norumbak: 172
Minongundi: 11,518
(2008: SAIRIN KARNO: BN: Kinosoguluonon: 2,044)

N35: MELALAP: 12,074
1. Kong Fui Seng (STAR): 924
2. Noorita Binti Sual (DAP): 1,992
3. Radin Malleh (BN): 4,643
4. Roger Bin Stlmin (SAPP); 2,044
Kinosoguluononorlty: 2,599
Undi Norumbak: 222
Minongundi: 9,832
(2008: RADIN MALLEH: BN: Kinosoguluonon: 2,099)

N36: KEMABONG: 13,230
1. Biou Bin Suyan (PKR): 2,733
2. Datuk Rubin Bin Balang (BN): 5,765
3.Tay Jin Kiong @ Alfred (STAR): 1,155
4. William Ensor Tingkalor (SAPP): 1,047
Kinosoguluonon: 3,032
Undi Norumbak: 404
Minongundi: 11,112
(2008; RUBIN BALANG: BN: Kinosoguluonon: 2,437)

N37: SOOK: 10,598
1. Chong Yu Chee @ Frankie (SAPP): 1,226
2. Ellron Bin Angin (BN): 7,223
3. Kustin Bin Ladi (STAR): 2,828
4. Liberty @ Alibi Bin Lopog (PKR): 1,911
5. Rusayidi Bin Abdullah (Bebas); 46
Kinosoguluonon: 4,395
Undi Norumbak: 301
Minongundi: 13,545
(2008: ELLRON ANGIN: BN: Mai: 2,131) .

N38: NABAWAN: 9,840
1. Bobbey Ah Fang Bin Suan (BN): 3,816
2. Fatimah Agitor Mohd Daud (Bebas): 18
3. George Eram (STAR): 310
4. Raymond Bin Ahuar (PKR): 3,474
5. Sidum Bin Manjin (BERSAMA): 41
Kinosoguluonon: 342
Undi Norumbak: 185
Minongundi: 7,845
(2008: BOBBEY AH FANG SUAN: BN: Kinosoguluonon: 2,087)

N39: SUGUT: 9,675
1. Datu Kamaruddin Mustapha (Bebas): 1,465
2. Datuk James Bin Ratib (BN): 4,285
3. Abdul Rahman Bin Atang (Bebas): 111
4. Pagrios @ Petrus Bin Zabang (PKR): 647
5. Masla Wan Kunching (STAR): 341
Ma|orlty: 2,820
Undi Norumbak: 326
Minongundi: 7,177
(2008: DATUK SURADY KAYONG: BN: Kinosoguluonon: 2,535)

N40: LABUK: 15,013
1. Datuk Metah @ Michael Asang (BN): 7,408
2. Pinus Bin Gondiii (STAR): 1,238
3.~Tang Yung Hi @ Tan Yong Gee (PKR): 2,882
Ma|0rity: 4,526
Undi Norumbak: 209
Minongundi: 11,737
(2008: DATUK MICHEAL ASANG: BN: Kinosoguluonon: 5,455)

N41: GUM GUM: 11,734
1. Hassan Hami@Hamid (STAR): 301
2. Ahmad Thamrin@M0hd Jaini (PKR): 3,191
3. Datuk Zakaria Edris (BN): 5,548
Kinosoguluonon: 2,357
Undi Norumbak: 180
Minongundi: 9,248
(2008: ZAKARIA EDRIS: BN: WON UNCONTESTED)

N42: SUNGAI SIBUGA: 28,038
1. Datuk Seri Musa Aman (BN): 16,637
2. Mohd Arshad Abdul (BEBAS): 201
3. A.M. Jafar @ Damaid Juana (SAPP): 265
4. Mohd Roslan Yussof (STAR): 215
5. Irvvanshah Mustapha Ahmad (PKR): 5,068
Kinosoguluonon: 11,569
Undi Norumbak: 414
Minongundi: 22,871
(2008: DATUK SEBI MUSA AMAN: BN: Kinosoguluonon: 7,657)

N43: SEKONG: 14,247
1. Musah Bin Ghahi (PKR): 3,368
2. Ahmad Bin Ibrahim (STAR): 100
3. Awang Abdul Nasip Othman (SAPP): 354
4. Datuk Ilahah Amilbangsa (Bebas): 50
5. Datuk Samsudin Bin Yahya (BN): 6,898
Kinosoguluonon: 3,530
Undi Norumbak: 351
Minongundi: 11,140
(20081SAMSUDlN YAHYA: BN: Kinosoguluonon: 2,189)

N44: KARAMUNTING: 15,952
1. Charles Pang Su Pin (BN): 6,235
2. Chong Kat Kiun (DAP): 5,380
3. Yong Vui Min (SAPP): 352
Kinosoguluonon: 855
Undi Norumbak: 278
Minongundi; 12,260
(2008: PETER PANG BN: Kinosoguluonon: 3,362)

N45: ELOPURA: 22,317
1. Q Liau Fook Kong (SAPP): 469
2. Au Kam Wah (BN): . 8,105
3. Hiew Vun Zin (DAP): 7,854
Kinosoguluonon: 251
Undi Norumbak: 281
Minongundi: 16,731
(2008: AU KAM WAH: BN: Kinosoguluonon: 5,409)

N46: TANJONG PAPAT: 14,741
1. Frankie Poon (DAP): 4,631
2. Ken Yong Chie Man (SAPP): 191
3. Raymond Tan Shu Kiah (BN): 6,153
Kinosoguluonon: 1,522
Undi Norumbak: 206
Minongundi: 11,193
(2008: RAYMOND TAN : BN: Kinosoguluonon: 3,926)

N47: KUAMUT: 14,915
1. Masiung Banah (BN): 7,607
2. Edward Podok (STAR): 1,196
3. Mustapa Bin Datu Tambuyong (PKR): 2,989
Kinosoguluonon: 4,618
Undi Norumbak: 350
Minongundi: 12,172
(2008: MASIUNG BANAH: BN: Kinosoguluonon: 1,672)

N48: SUKAU: 9,833
1. Aprin Bin Musin (SAPP): 89
2. Ahdah Bin Sulaiman (PAS): 1,432
3. Juhori Bin Paritai (STAR): 197
4. Datuk Saddi Bin Abdu Rahman (BN): 5,851
Kinosoguluonon: 4,419
Undi Norumbak: 244
Minongundi: 7,825
(2008: SADDI ABDU RAHMAN: BN: Kinosoguluonon: 2,107)

N49: TUNGKU: 14,626
1. Datuk Shuaib Bin Dato Mutalib (SAPP): 373
2. Datuk Mohd Suhatll Bin Sald (BN): 7,848
3. Tson Yun Fah @ Mohd Azlan (Bebas): 96
4. Johani Bin Abd Halim (PKR); 2,364
5. Johan Bin Nul (STAR):  337
Kinosoguluonon: 5,484
Undi Norumbak: 287
Minongundi: 11,312
(2008: MOHD SUHAILI SAID: BN: Kinosoguluonon: 2,382)

N50: LAHAD DATU: 25,232
1. Aliandu Bin Enjil (SAPP): 912
2. Dato’ Mohammad Yusof Bin Apdal (BN): 12,949
3. Abdul Hamid Awong (PKR): 4,534
4. Ariffin Bin Hamid @ Alfa Hamid (STAR); 341
Kinosoguluonon: 8,415
Undi Norumbak: 451
Minongundi: 19,220
(2008: DATU NASRUN MANSUR: BN: Kinosoguluonon: 3,058)

N51: KUNAK: 11,804
1. Datuk Nilwan Bin Kabang (BN): 6,394
2. Kasman Bin Karate (PAS): 1,002
3. Hussein Bin Ibnu Hassan (Bebas): 1,034
4. Valentine Rengers Sebastian (STAR): 200
5. Abdul Sattal Bin Shafiee (Bebas): 64
6. Sharif Shamsuddin Sharif Sagaf (Bebas): 117
Kinosoguluonon: 5,360
Undi Norumbak: 295
Minongundi: 9,133
(2008: NILWAN BIN KABANG: BN: Kinosoguluonon: 4,115)

N52: SULABAYAN: 12,642
1. Datuk Jaujan Sambakong (BN): 6,546
2. Hermeny Murgal (PKR): 1,417
3. Julkalani Abd Rahman (Bebas): 107
4. Hussein Mumakil (Bebas): 347
5. Hasaman Sagaran (MUPP): 227
6. Mamat Barhana (Bebas): 74
7. Ghazalie Hindi Abdul Ghani (Bebas): 196
Kinosoguluonon: 5,129
Undi Norumbak: 499
Minongundi: 9,456
(2008:. HARMAN MOHD: BN: Kinosoguluonon: 2,037)

N53: SENALLANG: 13,210
1. Datuk Nasir Tun Sakaran (BN): 7,425
2. Mohd Amin Abdul Mom (PKR): 1,516
3. Datu Badaruddin Mustapha (Bebas): 164
4. Abd Manang Hatib Lawari (Bebas): 546
5. Abdul Karim Talip (Bebas): 145
Kinosoguluonon: 5,909
Undi Norumbak: 326
Minongundi: 10,144 I
(2008: NASIR SAKARAN: BN: Kinosoguluonon: 5,432)

N54: BUGAYA: 15,697
1. Datuk Ramlee Marahaban (BN): 6,642
2. Hasai Tudal (PAS): 702
3. Abdul Hussin Kiamsin (Bebas): 3,139
4. Atal Muhd KK Abd Manang (Bebas): 201
5. Alimln Budin (Bebas): 638
6. Abdullah Sani Abdul Salle-h (Bebas): 191
Kinosoguluonon: 3,503
Undi Norumbak: 455
Minongundi: 11,982
(2008: FIAMLEE MARAHABAN BN: UNCONTESTED)

N55: BALUNG:13,526
1. Datuk Syed Abas Syed Ali (BN): 7,843
2. Abdul Hamid Mohamad Noor (SAPP): 200
3. Frank Salazar @ Franco (PKR): 2,274
4. Abdillah Timbasal (Bebas): 180
Kinosoguluonon: 5,569
Undi Norumbak: 195
Minongundi: 10,696
(2008: DATUK SYED ABAS: BN: Kinosoguluonon: 3,737)

N56: APAS: 15,837
1. Tahir Bin Dahu (SAPP): 149
2. Chok Yit Min (STAR): 75
3. Alizaman Bin Jijurahman (PKR): 2,891
4. Datuk Tawfiq Abu Bakar Titingan (BN): 9,013
Maiority: 6,122
Undi Norumbak: 327
Minongundi: 12,479
(2008: TAWFIQ ABU BAKAR TITINGAN: BN: Kinosoguluonon: 3,608)


N57: SRI TANJONG: 22,175
1. Yong Ah Poh (SAPP): 260
2. Olivia Chong Oi Yun (STAR); 128
3. Fung Len Fui (BN): 5,021
4. Chan Foong Hin (DAP): 10,948
Kinosoguluonon: 5,927
Undi Norumbak: 201
Minongundi: 16,612
(2008: WONG SZE PHIN : DAP: Kinosoguluonon: 1,172)

N58: MEROTAI: 18,317
1. Mohd Bin Manuke (BEBAS): 342
2. Rita Rudiansah Abu Bakar (BEBAS): 104
3. H0 Shau Vui (SAPP): 221
4. Datuk Chin Chee Syn (BEBAS): 1,255
5. Datuk Pang Yuk Ming (BN): 8,045
6. Ahmad Dullah (PAS): 3,957
Kinosoguluonon: 4,088
Undi Norumbak: 238
Minongundi: 14,239
(2008: PANG YUK MING: BN: Kinosoguluonon: 242)

N59: TANJONG BATU:18,386
1. Fatmawaty Mohd Yusuf (PAS): 3,228
2. Datuk Hamisa Samat (BN): 10,858
Kinosoguluonon: 7,630
Undi Norumbak: 252
Minongundi: 14,375
(2008: HAMISA SAMAT: BN: Kinosoguluonon: 4,422)

N60: SEBATIK: 10,090
1. Mohd Yusup Lewah (BEBAS): 249
2. Daud Jalaluddin (PAS): 1,344
3. Abd Muis Picho (BN): 5,484
4. Mohamad Jefrry Rosman (STAR): 225
Kinosoguluonon: 4,140
Undi Norumbak: 293
Minongundi: 7,616
(2008: ABD MUIS PICHO: BN: Kinosoguluonon: 3,831)

No comments:

Post a Comment