Pason Kointutunan / Kabar Nopili

Kopisanangan kumaa toinsanan tompinai om tambalut Dusun. Minaanku pohoroo o bolog diti sobaagi do ponimungan di bobolog i pinosurat doid boros Dusun. Alansan oku kumaa do tongotompinai om tangatambalut di kiharo bolog toi ko nokoilo do haro bolog om nunu nopo iri pinosurat id boros Dusun toi ko Kadazan (Tulun Kadai /Tangara) do popoilo doho maya do bolog 'Iso Dusun' diti. Kanou no misokodung do popoingkakat babasaon do id tompok tunturu tu insan tadau, tulun Dusun om woyoboros Dusun nga kotongkop nogi id sompomogunan.  | 

TUTUMANUD

Sunday, June 12, 2011

Kuntau Dusun

Di pogulu nopo nga nokotonuh do angagaras tomod ot tulun Dusun. Haro ot monuduk do misangod, mitibas, mingkuntau om susuai poh, tu sandad no id pomogunan do isai it tagaras-garas, isio no momuruan toi manansanganu do pogun.

Okito ku ilo tulun Sina do momiara tomod do Kungfu, Tai Chi om nunu nopo it ralan kuntau diolo. Teakwando do tulun Korea. Ilo tulun Malayu do popotuduk do silat. Indai popotuduk do silambam. Nunu di kuntau don Dusun?

Ka do susui do molohingku, di pogulu nopo ogumu toilaan do tulun Dusun it awu momoguno do ginoris tinan nga momoguno nopo do ginoris pomusarahan. Haro no kaka do insan tadau, nokorikot tulun Gipun id kokompungan. Haro songulun it kitoilaan do takawas. Paganu isio do iso tua do luong totuo, upuo dau it linso om pagarabo no hilo id tinimungan di susumangod Gipun. Soira do nakagarab, sinumiliw do pomosuon it linso do luong. Nouruh no do pininsingatan it susumangod do Gipun. Nga ilo, ontok di pogulu poh. Baino, natagak nodi koilaan diti.

Baino, tumimpuun tokou no kawagu do mogihum do nunu iri tiigitan doun tulun Dusun it natagak. 'Kuntau' iso ngaran di nasanganu nodi do tulun Sina, mositi do momudali tokou kawagu do 'kuntau' doun Dusun.

Kuntau doun Dusun di pogulu nopo nga kaampai no Ganol Pugarak, kabalan, batarak, gayang, mandung-mandung om susuai poh. Isai dokoyu kitoilaan kokomoi do kuntau doun Dusun, posurato noh om potuduko noh kumaa do sukod wagu tu baino nopo muri-kuri nodi tulun Dusun it notudukan di monunuduk kuntau Dusun, aman Kuntagil.

2 comments:

  1. sogulun tulun tinaru dusun i koilo do monunuduk do kuntau hilo id tambunan di laid roiton dilo do Kuntagil, kawalaian nopo dau nga id garas ko tobobon tambunan iri om maran-garan o ngaran dau gisom id watas do Ranau. Nga baino noddi nga ingga di o sakag dau do monunuduk diti kawo do kuntau tu nopunso noddi...Isai haro corita dau tii maai kama dikoyu posuato id intonet om oilaan nogi no do tulun suai i komoyon tulu tokou sondii boo..

    ReplyDelete
  2. Saya minat mau belajar kuntau tapi kenapa tiada lg yg minat mau ajar??

    ReplyDelete